Betingelser for bruk av eAvtale.no

Oslo, 05.05.2019 - Revisjon 1.2

For denne avtalen er Leverandør Webspesialisten AS, mens Kunden er du som bruker.

Elektroniske signaturer og avtaler

Utgangspunktet for tjenesten er en dokument/e-signaturportal, hvor du kan lage avtaler, dokumenter og tilbud - og få disse signert fra dine kunder.

Du plikter å ikke holde Leverandør ansvarlig eller skadelidende for feil og mangler som eventuelt oppstår eller oppdages i løsningen. Uansett er erstatningen oppad begrenset til det du har betalt for tjenesten hos Leverandør i ett år.

Leverandør er pliktig å rette og eller stoppe tjenester ved feil. Ved alvorlig feil som påvirker Kundens data, skal Kunden varsles omgående og feilretting påbegynnes straks.

Utforming av avtaler er helt og holdent Kunden sitt ansvar. Vi kan ikke holdes ansvarlig for juridiske eller tekniske feil i de elektroniske avtalene. Vi anbefaler at du alltid sjekker dine kontrakter/esignaturer opp mot en advokat. Særlig hvis det er veldig store juridiske konsekvenser knyttet til dine avtaler. Begge parter får elektronisk signerte PDF ved inngått avtale, slik sett har begge parter en backup og en sikring mot feil i vårt system.

I henhold til GDPR-regelverket, kan brukere be om å få slettet alle dine data på forespørsel. Kunden må kunne legimitere seg selv ovenfor Leverandør på en sikker måte i slike tilfeller.

Ved avsluttet avtaleforhold, så vil kunden ha anledning til å laste ned sine data (dokumenter og signaturer i form av PDF).

Ved misbruk eller forsøk på hacking - selv mot egen innlogging - forbeholder Leverandør retten seg til å avslutte kontoen - samt mulig anmeldelse. I slike tilfeller har kunden rett på å få utlevert allerede signerte dokumenter og filer på sitt område. Dette må skje innen 30 dager. Tilsvarende, ved uforutsette hindinger eller krav kan Leverandør stenge tjenesten før ett år hvis det er spesielle omstendigheter som kan begrunnes. Det kan være sikkerhetsmessige, markedshensyn .m.m.

Ved inaktivitet forbeholder vi oss retten til å deaktivere og slette kontoen uten ytterligere varsling.

Personopplysninger

Kunden kan rent teknisk lagre de fleste typer data i løsningen, men dette er ikke nødvendigvis lov. Det påhviler kunden å selve vurdere om data som lagres tilfredstiller lovens krav. Dette gjelder særlig hvis det lagres sensitive personopplysninger. Ved brudd på lover og regler kan Kundens tilgang til tjenesten bli sperret og Kunden kan bli holdt ansvarlig for eventuelle konsekvenser av lov/regelbrudd.

Uønsket e-post

Det er ikke tillatt å sende e-post med forespørsel om signering til e-postadresser/personer som ikke har bedt om dette på forhånd. Dette anses som spam/uønsket e-postmarkedsføring og vil føre til umiddelbar stenging og avslutning av konto.

Innsyn og taushetsplikt

Leverandør har i utgangspunktet taushetsplikt og vil ikke utlevere data til noen tredjepart med mindre det foreligger enten a) en rettskraftig dom om slik eller b) at kunden gir samtykke. Unntaket er dersom leverandør gjennom sine kontrollmekanismer oppdager klart ulovlig innhold, så vil Leverandør være pliktig å sikre data og taushetspliktenkan bli opphørt grunnet brudd på våre vilkår for bruk av tjenesten.