<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om annonsering

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Annonsør»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Mediebedrift»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Formål

1.1 Annonsøren ønsker å annonsere sine produkter og/eller tjenester på Mediebedriftens plattformer.

1.2 Mediebedriften har kapasitet og kompetanse til å tilby annonseplass på sine plattformer til Annonsøren.

2. Annonsesamarbeidet

2.1 Mediebedriften tilbyr annonseplass på sine plattformer til Annonsøren mot et avtalt vederlag.

2.2 Annonsøren forplikter seg til å levere annonsemateriell til Mediebedriften i henhold til avtalt frist og med ønsket innhold.

2.3 Mediebedriften skal sørge for at Annonsørens annonse vises på plattformene i henhold til avtalt plassering og tidsplan.

3. Vederlag

3.1 Partene har avtalt at vederlaget for annonseplassen skal være [avtalt beløp] per visning.

3.2 Mediebedriften skal utstede faktura til Annonsøren månedlig for tjenestene som er levert i henhold til denne avtalen.

4. Varighet og oppsigelse

4.1 Avtalen trer i kraft fra [dato] og løper i [antall] måneder.

4.2 Etter utløp av avtaleperioden fornyes avtalen automatisk med samme varighet og vilkår med mindre en av partene sier opp avtalen skriftlig med [antall] måneders varsel.

5. Konfidensialitet

5.1 Partene skal behandle all informasjon som de har fått kjennskap til gjennom samarbeidet som konfidensiell, og skal ikke uten den andres skriftlige samtykke videreformidle denne informasjonen til tredjepart.

6. Tvisteløsning og lovvalg

6.1 Tvist mellom partene som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene.

6.2 Dersom partene ikke blir enige gjennom forhandlinger, skal tvisten søkes løst etter norsk rett og ved en norsk domstol.

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.