<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om ansettelse

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:


[mnavn] («Arbeidsgiver»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]


og


[person] («Arbeidstaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]


1. Ansettelsen

1.1 Arbeidsgiver ansetter Arbeidstaker i stillingen som [stilling], med tiltredelse [dato].
1.2 Ansettelsen er fast og fulltid/deltid.
1.3 Oppsigelsestiden for begge parter under prøvetiden er [antall uker/måneder].
1.4 Etter prøvetiden gjelder oppsigelsestiden i henhold til gjeldende lovverk og/eller tariffavtale.

2. Lønn og andre ytelser

2.1 Arbeidstaker vil motta en avtalt månedslønn på [lønn], som utbetales den [dato] hver måned.
2.2 Eventuelle tillegg for overtid, skift, ulempetillegg, bonus eller annet skal være avtalt skriftlig og fremgå i arbeidsavtalen.
2.3 Arbeidsgiver sørger for at Arbeidstaker får godtgjørelse for eventuelle utlegg som på forhånd er godkjent av Arbeidsgiver.
2.4 Arbeidstaker omfattes av pensjonsordning og eventuelle andre goder etter gjeldende lov og/eller tariffavtale.

3. Arbeidstid og ferie

3.1 Arbeidstiden følger gjeldende lov og/eller tariffavtale, og er normalt [timer/dag] per dag/ [timer/uken] per uke.
3.2 Arbeidsgiver utarbeider årlig arbeidsplan, som skal drøftes med Arbeidstaker senest [dato for drøftelse].
3.3 Arbeidstaker har rett på ferie i henhold til gjeldende lov og/eller tariffavtale og avtalt ferie skal avvikles i samarbeid med arbeidsgiver.

4. Konfidensialitet og taushetsplikt

4.1 Arbeidstaker skal behandle alle opplysninger som Arbeidsgiver gir eller som Arbeidstaker får adgang til i sin stilling som konfidensielle.
4.2 Arbeidstaker skal ikke bruke eller offentliggjøre slik informasjon til skade for Arbeidsgiver eller til fordel for tredjepart.
4.3 Taushetsplikten gjelder også etter avslutning av ansettelsesforholdet.

5. Konkurranseklausul

5.1 Arbeidstaker har ikke lov til å arbeide for eller på annen måte gi sin bistand til konkurrerende virksomhet i [antall måneder/år] etter avslutning av arbeidsforholdet med Arbeidsgiver.
5.2 Arbeidstaker skal også unngå å tiltrekke seg Arbeidsgivers kunder og ansatte til en konkurrerende virksomhet.

6. Avslutning av avtalen

6.1 Avtalen kan sies opp av begge parter i henhold til gjeldende lov og/eller tariffavtale.
6.2 Ved oppsigelse av arbeidsforholdet skal Arbeidsgiver sørge for at Arbeidstaker får nødvendig veiledning, opplæring og bistand for en reell mulighet til å finne seg en ny arbeidsplass.
6.3 Avtalens bestemmelser om konfidensialitet og taushetsplikt gjelder også etter at avtalen er avsluttet.

7. Lovvalg og tvister

7.1 Avtalen er underlagt norske lover.
7.2 Eventuelle tvister mellom partene skal forsøkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige norske domstoler.

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.