<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om drift av IT-utstyr

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Kunden»)
[adresse],
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Leverandøren»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Tjenester

Leverandøren vil levere tjenester i forbindelse med drift av IT-utstyr til Kunden i henhold til avtalen og leveringsplanen. Tjenestene vil inkludere planlegging, installasjon, konfigurasjon, overvåking, vedlikehold og feilretting av programvare og maskinvare som leveres av Leverandøren i henhold til spesifikasjonene i avtalen.

2. Leveringsplan og tilleggstjenester

Leverandøren skal levere tjenestene i henhold til leveringsplanen som er spesifisert i avtalen. Kunden kan be om tilleggstjenester skriftlig og Leverandøren kan godkjenne eller avvise disse forespørslene etter eget skjønn.

3. Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren fraskriver seg ansvar for alle hendelser som skyldes tredjeparter eller uautorisert tilgang til Kunden sin IT-infrastruktur. Kunden vil være ansvarlig for å ta backup av all data og dokumentasjon som er relevant for driften av IT-infrastrukturen.

4. Betaling

Kunden skal betale Leverandøren i henhold til avtalt pris i avtaleperioden. Betalingen skal skje [månedlig/kvartalsvis/årlig] i henhold til avtalen.

5. Konfidensialitet

Begge parter forplikter seg til å hemmeligholde og ikke offentliggjøre konfidensiell informasjon som de mottar i forbindelse med denne avtalen. Begge parter vil ta nødvendige forholdsregler for å beskytte den konfidensielle informasjonen som de får tilgang til i henhold til denne avtalen.

6. Varighet og oppsigelse

Denne avtalen vil være gjeldende i [antall år/måneder] fra og med [dato] med muligheten for fornyelse ved felles skriftlig avtale mellom partene. Avtalen kan sies opp med skriftlig varsel på minimum [antall dager/måneder] før oppsigelsesdato.

7. Tvisteløsning

Eventuelle tvister mellom partene vil bli forsøkt løst i minnelighet. Dersom enighet ikke kan oppnås, vil tvisten avgjøres ved ordinær rettslig behandling.

8. Endringer i avtalen

Eventuelle endringer i avtalen må være skriftlig og signert av begge parter.

9. Elektronisk signering

Denne avtalen kan signeres elektronisk og alle elektroniske signaturer vil ha samme gyldighet som manuelle signaturer i henhold til gjeldende lovgivning.