<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om eiendomsmegling

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Selger»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Megler»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Oppdraget

Megler skal bistå Selger i salg av eiendommen som er beskrevet i vedlegg 1. Oppdraget omfatter blant annet annonsering, visninger, samt gjennomføring av budrunder og kontraktsinngåelse.

2. Tidsramme

Oppdraget har en varighet på [antall dager/måneder] fra Avtalens inngåelse, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom Partene.

3. Vederlag

Selger skal betale Megler et provisjonsvederlag på [prosent] av salgssummen etter at eiendommen er solgt. Dersom oppdraget avsluttes uten at eiendommen blir solgt, vil Megler ikke motta vederlag.

4. Ansvar og reklamasjon

Megler er ikke ansvarlig for forhold som ligger utenfor Meglers kontroll, herunder endringer i markedet, manglende interesse for eiendommen eller lignende. Eventuelle krav fra Selger i forbindelse med oppdraget må fremsettes skriftlig innen 2 uker etter overtagelse av eiendommen.

5. Konfidensialitet

Partene er forpliktet til å behandle all informasjon i forbindelse med oppdraget konfidensielt, med mindre annet avtalt skriftlig. Konfidensialitetsforpliktelsen opphører ikke ved Avtalens opphør.

6. Avtaledokumenter

Avtalen, inkludert eventuelle vedlegg, utgjør den samlede avtale mellom Partene og erstatter tidligere forhandlinger og korrespondanse om samme sak. Endringer i Avtalen skal være skriftlig og signert av begge Partene.

7. Tvisteløsning og lovvalg

Eventuelle tvister mellom Partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstolene med verneting i [by/land]. Avtalen skal tolkes i henhold til norsk rett.

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.