<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om graving

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Eiendomseier»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Gravepart»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]


1. Formål
Graveparten er enig om å utføre gravearbeid på Eiendomseierens eiendom, som beskrevet i denne avtalen. Eiendomseieren gir Graveparten tillatelse til å utføre gravearbeid på eiendommen i henhold til denne avtalen.


2. Arbeidets omfang
2.1 Gravearbeidet skal utføres i henhold til bestilling fra Eiendomseieren og godkjent av Graveparten.
2.2 Graveparten skal sørge for at all utstyr er i god stand og at arbeidet utføres i samsvar med alle gjeldende sikkerhetsstandarder og -prosedyrer.
2.3 Hvis Graveparten trenger ekstra arbeidskraft eller utstyr for å fullføre arbeidet til rett tid og kvalitet, skal Graveparten selv sørge for dette.


3. Betaling
3.1 Eiendomseieren skal betale Graveparten for utført arbeid og eventuelle materialer i henhold til avtalen.
3.2 Betalingen skal skje etter fullføring av arbeidet og mottak av faktura fra Graveparten.
3.3 Dersom arbeidet ikke fullføres til avtalt tid, kan Eiendomseieren kreve dagbøter fra Graveparten.


4. Ansvar og forsikring
4.1 Graveparten skal sørge for at alle som deltar i gravearbeidet, har nødvendige lisenser og opplæring.
4.2 Graveparten skal ha ansvarsforsikring og skal holde Eiendomseieren skadesløs for alle kostnader direkte eller indirekte forårsaket av Gravepartens arbeid.
4.3 Eiendomseieren skal ha bygge- og eiendomsforsikring, hvor Gravepartens arbeid inkluderes.


5. Oppsigelse av avtalen
5.1 Eiendomseieren har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning ved grov brudd på avtalen fra Graveparten sin side.
5.2 Graveparten har rett til å si opp avtalen hvis Eiendomseieren ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalen.
5.3 Ved oppsigelse har begge parter ansvar for å fullføre arbeidet og betale for utført arbeid.


6. Tvisteløsning
6.1 Ethvert tvist som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger.
6.2 Dersom partene ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger, skal tvisten bringes inn for domstolene i henhold til norsk lov.


7. Elektronisk avtaleinngåelse
Avtalen anses som inngått elektronisk på eAvtale.no.