<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om konfidensialitet

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Den første parten»)
Adresse: [adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Den andre parten»)
Adresse: [madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]1. Bakgrunn

Partene har gjensidig behov for å utveksle informasjon av konfidensiell karakter i forbindelse med sitt samarbeid.2. Konfidensialitetsplikt

2.1 Begge parter skal behandle informasjonen som blir utvekslet mellom partene i forbindelse med samarbeidet som strengt konfidensiell og ikke benytte informasjonen til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre samarbeidet mellom partene.

2.2 Begge parter skal sørge for at informasjonen holdes konfidensiell og ikke avsløres for tredjeparter, med mindre en slik avsløring er nødvendig for å utføre samarbeidet mellom partene eller hvis det kreves etter lov eller pålegg fra en offentlig myndighet.

2.3 Konfidensialitetsplikten skal gjelde også etter at samarbeidet mellom partene er avsluttet.3. Ansvar for brudd på konfidensialitet

3.1 Dersom en av partene bryter konfidensialitetsplikten i henhold til denne Avtalen, skal den parten som har brutt konfidensialitetsplikten være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som den andre parten måtte lide som følge av bruddet.

3.2 Hver av partene har rett til å kreve oppreisning og/eller erstatning fra den parten som har brutt konfidensialitetsplikten, samt å kreve at den parten tar nødvendige tiltak for å hindre videre brudd på konfidensialitetsplikten.4. Opphør av avtale

4.1 Avtalen skal være gjeldene inntil videre, med mindre den sies opp av en av partene med minimum 30 dagers skriftlig varsel til den andre parten.5. Tvisteløsning og lovvalg

5.1 Tvister som måtte oppstå som følge av denne Avtalen skal søkes løst i minnelighet mellom partene.

5.2 Dersom tvisten ikke blir løst i minnelighet, skal tvisten avgjøres etter norsk rett ved de ordinære domstolene.

Med undertegning av denne Avtalen bekrefter partene at de har lest og forstått alle bestemmelsene i denne Avtalen og at de vil overholde dem.

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no