<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om leie av eiendom

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Leietaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Utleier»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Leieobjektet

Leietaker har rett til å leie følgende eiendom:

[eiendomsbeskrivelse]

2. Leieperiode

Avtalen gjelder fra og med [startdato] til og med [sluttdato].

3. Leiebeløp

Leiebeløpet er på [beløp] kr per måned og skal betales månedlig til Utleier. Betalingen skal gjøres til angitt bankkonto på faktura som sendes til Leietaker.

4. Depositum

Leietaker skal betale et depositum på [beløp] kr til Utleier. Depositumet skal betales før innflytting og vil bli benyttet som sikkerhet for eventuelle skader eller mangler i utleieperioden. Depositumet vil bli tilbakebetalt til Leietaker senest [antall] dager etter endt leieperiode, forutsatt at Leietaker har oppfylt sine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

5. Vedlikeholdsansvar

Utleier skal påta seg ansvar for vedlikehold og reparasjoner av større skader og mangler på eiendommen som ikke skyldes normalt slitasje gjennom leieperioden. Leietaker skal på sin side påta seg ansvar for mindre reparasjoner og vedlikehold, samt sørge for normalt renhold og vedlikehold av eiendommen.

6. Oppsigelse

Avtalen kan sies opp av begge parter med [antall] måneders varsel før endt leieperiode. Oppsigelsen må sendes skriftlig.

7. Tvister

Eventuelle tvister mellom partene i forbindelse med denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører fram kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene.

Denne avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.