<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om markedsføring

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Annonsør»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Markedsfører»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Bakgrunn
Annonsøren ønsker å markedsføre og selge sine produkter, og Markedsfører skal være med på å fremme Annonsørens produkter gjennom markedsføring. Partene inngår dermed denne Avtalen for å klargjøre sine rettigheter og plikter i forbindelse med markedsføring av Annonsørens produkter.


2. Definisjoner
I denne Avtalen betyr:

a) «Markedsføring»: Opprettelse og distribusjon av reklamekampanjer og -materiell for å fremme salg av Annonsørens produkter.

b) «Interessepart»: Enhver leverandør, partner, aksjonær eller annen part direkte involvert i produkter eller tjenester som markedsføres gjennom denne Avtalen.


3. Omfang
Markedsfører skal:

a) Utvikle og utføre markedsføringskampanjer og -materiell for å fremme salg av Annonsørens produkter.

b) Være pådriver for å tiltrekke seg publikum til Annonsørens produkter gjennom markedsføring.

c) Drive markedsføring på en etisk og lovmessig måte i henhold til gjeldende lover og regler.


4. Kompensasjon
Annonsøren vil betale Markedsfører et avtalt gebyr i henhold til timebasis eller annen avtalt metode for markedsføringstjenester som Markedsfører yter i henhold til denne Avtalen. Betalingen vil skje [månedlig/kvartalsvis/årlig].


5. Taushetsplikt
Partene skal opprettholde full taushet om enhver konfidensiell informasjon om Annonsørens virksomhet som de får kjennskap til under Avtalen.


6. Varighet og oppsigelse
Denne Avtalen skal tre i kraft fra og med [dato] og skal være i kraft i [antall måneder/år]. Etter dette vil Avtalen fornyes automatisk for like lange perioder med mindre en av partene sier opp Avtalen med [antall dager/måneder] skriftlig varsel.


7. Tvisteløsning
Denne Avtalen skal tolkes og håndheves i henhold til lovene i [land/region]. Enhver tvist som oppstår mellom partene i forbindelse med denne Avtalen eller dens tolkning, skal løses gjennom forhandlinger mellom partene. Hvis forhandlinger ikke fører til enighet, skal tvisten endelig avgjøres av [navn på juridisk instans].


Denne Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.