<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om taushetserklæring (NDA)

Denne avtalen («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

Parter:

[person] («Mottaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Giver»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Bakgrunn og formål


1.1 Mottaker vil ha tilgang til informasjon om Givers forretningsvirksomhet som er konfidensiell og/eller er av personlig eller kommersiell karakter og som ikke allerede er offentlig tilgjengelig.

1.2 Dette formålet med denne avtalen om taushetserklæring («NDA») er å beskytte og bevare konfidensialiteten til informasjonen i henhold til vilkårene i denne avtalen.

2. Definisjoner

2.1 «Konfidensiell informasjon» betyr all informasjon som er gitt fra Giver til Mottaker uansett om den er i skriftlig eller muntlig form og som enten (i) på tidspunktet for avsløringen var merket som konfidensiell eller tilsvarende, eller (ii) som på grunn av sin art eller omstendighetene rundt kun skal betraktes som konfidensiell informasjon.

2.2 «Konfidensiell informasjon» inkluderer all informasjon som vedrører Givers forretningsvirksomhet, inkludert men ikke begrenset til bedriftshemmeligheter, ideer, oppfinnelser, programvare, design, strategier, markedsføringsplaner, kunde- og leverandørinformasjon og økonomiske data.

3. Forpliktelser fra Mottaker

3.1 Mottaker vil ikke bruke konfidensiell informasjon til annet enn for formålet angitt i punkt 1.

3.2 Mottaker vil ikke avsløre konfidensiell informasjon til noen tredjepart uten skriftlig samtykke fra Giver.

3.3 Mottaker vil ikke kopiere, distribuere, reprodusere eller offentliggjøre konfidensiell informasjon uten skriftlig samtykke fra Giver.

3.4 Mottaker skal på Givers anmodning returnere eller slette all konfidensiell informasjon og all dokumentasjon og kopier av dette, vedlikeholdt på alle datalagringsenheter, server eller backupsystemer, som har vært mottatt fra Giver eller på vegne av Giver.


4. Varighet og oppsigelse


4.1 Denne avtalen trer i kraft fra datoen som er nedfelt over og varer i 2 år fra denne datoen.

4.2 Begge parter kan når som helst si opp avtalen skriftlig med 30 dagers varsel, eller på annen måte hvis begge parter kommer til enighet om dette.

4.3 Opphør av avtalen skal ikke påvirke vedlikehold av konfidensielle opplysninger som allerede har blitt mottatt før oppsigelse, og Mottaker skal fortsette å ta de nødvendige tiltak for å beskytte og bevare konfidensialiteten til denne informasjonen.


5. Lovvalg og tvisteløsninger

5.1 Denne avtalen skal tolkes og reguleres i samsvar med norsk lov og jurisdiksjon.

5.2 Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår ut av denne avtalen eller dets brudd, skal først prøves å løses gjennom forhandlinger og god tro av de partene involvert.

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no