<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om regnskapsføring

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Kunde»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Regnskapsfører»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Formål

Denne Avtalen regulerer de vilkår og betingelser som gjelder for regnskapsføringstjenester som leveres av Regnskapsfører til Kunde.


2. Omfang

Regnskapsfører skal utføre regnskapsføring for Kunde i henhold til gjeldende regelverk og avtalt omfang og omfatter:
[list]

 • Registrering og oppføring av alle bilag til det løpende regnskapet.
 • Løpende avstemming av balansekonti og hovedbok.
 • Utarbeidelse av lønnsslipper og innsending av lønnsoppgaver.
 • Avstemming og innsending av merverdiavgiftsoppgaver.
 • Oppfølging og avstemming av kundefordringer og leverandørgjeld.
 • Årsoppgjør og utarbeidelse av årsregnskap.

 • 3. Honorar

  Kunde skal betale Regnskapsfører månedlig honorar for utførte tjenester etter avtalt sats. Ved eventuelle tilleggsytelser utover avtalt omfang vil Regnskapsfører avtale særskilt honorar med Kunde.


  4. Taushetsplikt og personvern

  Regnskapsfører plikter å behandle alle opplysninger og dokumenter som er mottatt fra Kunde som konfidensielle. Regnskapsfører skal sikre at alle hjelpere og medarbeidere overholder denne taushetsplikten. Videre skal Regnskapsfører overholde gjeldende personvernregler i sin behandling av personopplysninger som er mottatt fra Kunde.


  5. Ansvarsbegrensning

  Regnskapsfører kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som skyldes feil eller mangler i Kunde sine opplysninger, eller som skyldes forsinkelse i levering av opplysninger fra Kunde sin side. Regnskapsfører påtar seg ikke noe erstatningsansvar utover det som følger av norsk lov.


  6. Varighet og oppsigelse

  Avtalen løper til den sies opp av en av partene med minimum to måneders varsel. Oppsigelse skal skje skriftlig.


  Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.