<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om samarbeid

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Part A»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Part B»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Bakgrunn og formål

Partene har til hensikt å etablere et samarbeid om [mål/samarbeidsområde]. Formålet med samarbeidet er å [formål/samarbeidsmål].

2. Varighet

Samarbeidet starter fra datoen avtalen inngås og vil vare i [antall måneder/år].

3. Samarbeidsformer

Samarbeidet innebærer at Part A og Part B vil samarbeide om [beskriv samarbeidsformene]

4. Ansvarsfordeling

Hver av partene har ansvaret for [beskriv ansvarsfordelingen]. Partene skal jevnlig holde hverandre informert om fremdrift og eventuelle utfordringer.

5. Fortrolighet og immaterielle rettigheter

Partene skal behandle konfidensiell informasjon og immaterielle rettigheter som de mottar fra den andre parten i henhold til gjeldende lover og regler.

6. Avslutning av samarbeidet

Samarbeidet kan sies opp av begge parter med skriftlig varsel til den andre parten innen [antall dager/uker/måneder].

7. Tvisteløsning

Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne avtalen skal forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten løses ved de ordinære domstolene i henhold til gjeldende lover og regler i [land/region].

Denne avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.