<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om bruk av servicerørlegger

Denne avtalen («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Kunde»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Servicerørlegger»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Avtalens omfang

[Beskriv hva avtalen omfatter, for eksempel: Denne avtalen omfatter tjenester som utføres av servicerørleggeren for å utføre vedlikehold på Kundes sanitæranlegg. Tjenestene inkluderer reparasjon og utskifting av rør og kraner etter behov, samt forebyggende vedlikehold.]

2. Varighet og oppsigelse

[Spesifiser lengden på avtalen, for eksempel: Avtalen har en varighet på ett år fra inngåelse og fornyes automatisk med ett år med mindre en av partene sier det opp med minst tre måneders varsel.]

3. Priser og betaling

[Spesifiser priser og betalingsvilkår, for eksempel: Servicerørleggeren skal fakturere Kunden for tjenestene som er utført månedlig, med betalingsfrist på 30 dager fra fakturadatoen.]

4. Ansvarsfraskrivelse og begrensninger

[Angi eventuelle ansvarsfraskrivelser og begrensninger, for eksempel: Servicerørleggeren er ikke ansvarlig for skader på Kunden sanitæranlegg som skyldes misbruk eller feil bruk av anlegget.]

5. Konfidensialitet og personvern

[Angi eventuelle konfidensialitets- og personvernpolicyer, for eksempel: Servicerørleggeren forplikter seg til å holde all informasjon som Kunden gir dem i forbindelse med tjenestene fortrolige, og vil ikke dele informasjonen med tredjeparter uten Kundens samtykke.]

6. Tvister og lovvalg

[Spesifiser hvordan tvister håndteres og hvilken lovgivning som skal gjelde, for eksempel: Eventuelle tvister som oppstår som følge av denne avtalen, skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom partene ikke lykkes i å løse tvisten, skal saken bringes inn for norsk domstol, og norsk lov skal gjelde.]

Denne avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.