<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av container

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

Leietaker:
[person]
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

Utleier:
[mnavn]
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Leie av container

Utleier leier ut en container («Containeren») til Leietaker for å lagre og flytte gjenstander. Containeren skal være av størrelse [storrelse], og Leietaker har ansvaret for å sørge for at Containeren blir hentet og levert til riktig sted på avtalt tidspunkt.

2. Leieperiode og betaling

Leieperioden skal vare fra [startdato] til [sluttdato], med mindre annen skriftlig avtale er gjort mellom partene. Leietaker skal betale en leiepris på [leiepris] for hele leieperioden. Betalingen skal være gjort før utleieperioden starter.

3. Bruk av container

Leietaker skal bruke Containeren kun til det formålet den er beregnet for, og er ansvarlig for eventuelle skader som påføres Containeren eller dets innhold. Containeren skal returneres i samme tilstand som ved utleieperiodens start, bortsett fra vanlig slitasje.

4. Ansvar og forsikring

Leietaker har ansvaret for Containeren og dets innhold i leieperioden og skal stå for all nødvendig forsikring. Utleier er ikke ansvarlig for mistet eller skadet innhold.

5. Oppsigelse og tilbakelevering

Dersom Leietaker ønsker å avbryte leieperioden før avtalt tid skal dette varsles skriftlig til Utleier. Utleier skal da ha rett til å kreve full leiepris for hele leieperioden. Ved avtalens slutt skal Leietaker sørge for at Containeren er tilbakelevert til Utleier i samme stand som ved starten av leieperioden.

6. Tvister og lovvalg

Eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med denne Avtalen skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Dersom dette ikke er mulig kan hver av partene bringe saken inn for ordinære domstoler. Avtalen skal tolkes i henhold til norsk rett.

7. Elektronisk signering

Denne avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.