<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av henger

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[navn] («Leietaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] (««Utleier»»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1) Leieperiode
Leietaker har rett til å leie hengeren beskrevet i denne Avtalen i en periode på [innsett antall dager] fra startdatoen som er angitt ovenfor.

2) Levering og tilbakelevering
Utleier skal levere hengeren i god stand på avtalt sted på avtalt dato. Leietaker skal, på egen bekostning, returnere hengeren til utleier senest på avtalt dato og på avtalt sted, i god stand og rengjort som da den ble hentet. Dersom Leietaker returnerer hengeren senere enn avtalt dato og tid vil dette medføre ekstra leieavgifter.

3) Leieavtale og leieavgift
Leieavtalen vil bli bekreftet gjennom en e-post og avtalen kan signeres digitalt på eAvtale.no som bekreftelse på begge parters aksept av denne Avtalen. Leieavgiften for leieperioden er kr [sett inn beløp] og skal betales i sin helhet på forhånd innen [sett inn frist for betaling] dager. Hvis ikke betalingen er mottatt innen denne fristen, kan utleier velge å kansellere Avtalen og godtgjørelse vil ikke bli gitt. Betalingen vil inkludere en Depositum på [sett inn beløp] som vil bli refundert til Leietaker dersom hengeren blir levert tilbake i samme stand som da den ble utlevert til Leietaker. Eventuelle skader eller mangler vil bli fratrukket Depositumet.

4) Bruk av henger
Hengeren skal kun brukes til det formål som er beskrevet i denne Avtalen. Leietaker skal følge nøye alle gjeldende lover og forskrifter for bruk av hengeren. Leietaker skal også påse at hengeren til enhver tid er i god stand og tilstrekkelig vedlikeholdt, og skal varsle Utleier umiddelbart ved eventuelle skader eller andre problemer.

5) Ansvar og forsikring
Leietaker aksepterer fullt og helt ansvaret for all skade eller tap som kan oppstå under leieperioden. Leietaker erkjenner også at han eller hun er fullt ansvarlig for å drive hengeren i samsvar med alle lovkrav og forskrifter og aksepterer å følge alle gjeldende lover og forskrifter for bruk av hengeren. Utleier skal sørge for at hengeren er forsikret, men Leietaker blir likevel erstatningspliktig for skade på hengeren dersom skaden skyldes uforsvarlig eller feilaktig bruk av hengeren fra Leietakers side.

6) Oppsigelse av leieavtalen
Utleier forbeholder seg retten til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom Leietaker bryter noen av bestemmelsene i denne Avtalen, eller dersom hengeren ikke returneres i instruert stand. Leietaker godtar å overholde oppsigelsen og returnere hengeren til Utleier straks.

7) Tvisteløsning og lovvalg
Eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av denne Avtalen skal søkes løst gjennom forhandling mellom partene. Dersom ikke tvisten kan løses gjennom forhandling, vil den bli løst gjennom en nøytral tredjepartsmekling. Lovvalget skal være norsk lov, og alle tvister vil bli avgjort av norske domstoler.

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no og har samme rettslige gyldighet som en skriftlig avtale, og aksepteres av Leietaker ved digital signatur på eAvtale.no.