<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av kran

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Leietaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Utleier»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Objekt for utleie
Utleier leier ut følgende kran til Leietaker for bruk på [adresse] mellom [startdato] og [sluttdato], med opsjon for forlengelse av utleieperioden:

[beskrivelse av kran]

2. Leieperiode
Leieperioden for kranen er fra [startdato] til [sluttdato]. Leietaker har opsjon på forlengelse av leieperioden ved å gi Utleier skriftlig varsel om dette senest [antall] dager før utløpet av den opprinnelige utleieperioden.

3. Leiepris og betalingsbetingelser
Leieprisen for kranen er [beløp] per [tidsperiode], med en minimumsleieperiode på [antall] [tidsperiode]. Faktura for leieperioden vil bli sendt Leietaker etter signering av Avtalen. Betalingen skal skje innen [antall] dager etter fakturadato.

4. Ansvarsbegrensninger
Utleier er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes feil bruk av kranen av Leietaker eller personer handlet av Leietaker. Leietaker er ansvarlig for å ha tilstrekkelig kunnskap om bruk og vedlikehold av kranen, og skal følge nasjonale og lokale sikkerhets- og lovgivningskrav ved bruk av kranen.

5. Forsikring og beskadigelse
Leietaker skal dekke alle kostnader ved skader eller beskadigelse av kranen under leieperioden. Leietaker skal holde Utleier skadesløs for enhver skade eller tap som skyldes deres bruk av kranen under leieperioden.

6. Avbestilling
Dersom Leietaker ønsker å avbestille Avtalen, må de gi Utleier skriftlig varsel om dette senest [antall] dager før startdato for leieperioden. Ved senere avbestilling vil Leietaker bli fakturert for de første [antall] dagene av leieperioden, samt eventuelle tap som Utleier må lide på grunn av kanselleringen.

7. Lovvalg og tvister
Denne Avtalen skal reguleres og tolkes i samsvar med [loven til lovmessig jurisdiction]. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom Leietaker og Utleier i forbindelse med Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører til enighet, kan tvisten bringes inn for [rettinstans] for endelig avgjørelse.

Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.