<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av lokaler

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Leietaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Utleier»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Leieobjektet

1.1 Utleier leier ut til Leietaker og Leietaker leier av Utleier følgende lokaler: [lokalebeskrivelse].

1.2 Leieforholdet gjelder fra [dato] og løper til [dato], med mulighet for forlengelse etter skriftlig avtale mellom partene.

1.3 Leieforholdet omfatter leie av [lokalebeskrivelse], samt adgang til fellesarealene, blant annet inngangsparti, gang og toaletter.

2. Pris og betalingsbetingelser

2.1 Leien for lokalene er på [beløp] kroner per måned.

2.2 Leien faktureres [månedlig/årlig] forskuddsvis på grunnlag av fakturert forbruk.

2.3 Betalingen skal skje til Utleiers bankkonto på forfallsdato.

3. Endring av leiepris

3.1 Leiepris kan justeres etter skriftlig avtale mellom partene.

4. Bruk av lokalene og endringer

4.1 Leietaker må benytte lokalene i samsvar med gjeldende lover og regler.

4.2 Leietaker har ikke rett til å gjøre endringer i lokalene uten forhåndsgodkjennelse fra Utleier.

5. Vedlikehold og reparasjoner

5.1 Utleier plikter å vedlikeholde og reparere de deler av eiendommen som er vesentlige for Leietakers bruk av lokalene.

5.2 Leietaker plikter å varsle Utleier om skader og mangler i lokalene umiddelbart etter at de er oppdaget.

6. Oppsigelse

6.1 Oppsigelsestiden er [antall] måneder.

6.2 Oppsigelsen skal skje skriftlig og sendes rekommandert brev.

7. Tvister

7.1 Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten avgjøres ved ordinær domstol i rettskretsen der leieobjektet befinner seg.

8. Elektronisk avtaleinngåelse

Denne avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.