<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av konsulent

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Kunden»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Utleier»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Formål og omfang

1.1. Kunden har behov for en erfaren og kvalifisert konsulent til å utføre visse oppgaver i forbindelse med sitt virke.

1.2. Utleier er en virksomhet som spesialiserer seg på utleie av konsulenter innenfor den aktuelle bransjen.

1.3. Formålet med denne Avtalen er å definere vilkårene for utleie av en konsulent fra Utleier til Kunden.

1.4. Kunden vil ha mulighet til å definere oppgavene som konsulenten skal utføre med basis i Utleiers kompetanseområde og de muligheter som eksisterer for en passende tildeling av oppgaver.

2. Levering av tjenester

2.1. Kunden vil sende skriftlig forespørsel for begivenheter, aktiviteter og/eller tjenester til Utleier som beskytter Utleiers rettigheter og gir en tydelig beskrivelse av hvilke tjenester som ønskes utført.

2.2. Utleier vil levere konsulenttjenester til Kunden med de nødvendige kvalifikasjoner for oppgavene og forpliktelser beskrevet i forespørsler som Utleier mottar fra Kunden.

2.3. Kunden vil sørge for nødvendig opplæring for konsulenten i å bruke teknologi og programvare som er spesifikke for eller nødvendig for å utføre de oppgaver som er definert.

2.4. Kunden vil tildele oppgaver til konsulenten på en profesjonell og ærlig måte, og vil sørge for at oppgavene er relevante og av betydning for Kunden.

2.5. Kunden vil umiddelbart gi Utleier beskjed om eventuelle problemer eller problemer som oppstår i forbindelse med levering av konsulenttjenester.

2.6. Kunden skal sørge for at juridiske og administrative krav knyttet til konsulentens opphold og arbeidsvilkår blir oppfylt.

2.7. Utleier skal gi Kunden relevant dokumentasjon og informasjon knyttet til konsulentens kompetanse og kvalifikasjoner.

3. Honorarer og fakturering

3.1. Kunden skal betale Utleier for leie av konsulent.

3.2. Honoraret skal avtales skriftlig mellom partene i henhold til timepris eller fastpris.

3.3. Kunden skal betale Utleier for konsulenttjenester utført av konsulenten i henhold til fakturaer sendt til Kunden av Utleier.

3.4. Fakturaene skal betales innen 14 dager fra fakturadato.

3.5. Kunden skal utbetale Utleier det avtalte honoraret til avtalt tid.

4. Varighet og oppsigelse

4.1. Denne Avtalen starter på datoen som er angitt i begynnelsen av Avtalen og fortsetter til oppdraget er fullført.

4.2. Kunden kan si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning ved å gi skriftlig beskjed til Utleier om oppsigelsen.

4.3. Utleier kan si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning dersom Kunden ikke overholder sine forpliktelser under Avtalen.

4.4. Utleier skal gi skriftlig melding til Kunden før oppsigelse av Avtalen.

4.5. Kunden er ansvarlig for betaling av alle ytelser fra konsulenten til datoen for oppsigelse.

5. Tvister

5.1. Eventuelle tvister knyttet til denne Avtalen skal søkes løst ved forhandlinger mellom partene.

5.2. Dersom tvisten ikke kan løses ved forhandlinger, skal tvisten avgjøres ved de ordinære domstoler i henhold til norsk lov.

5.3. Partene aksepterer Oslo tingrett som verneting for tvister mellom partene i henhold til denne Avtalen.

Denne Avtalen er inngått elektronisk på eAvtale.no.