<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utleie av lydutstyr

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

[person] («Leietaker»)
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

[mnavn] («Utleier»)
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. FORMÅL

Leietaker leier av utleier ulike lydutstyr for å kunne gjennomføre et arrangement. Utleier leier ut lydutstyr til leietaker i henhold til vilkårene som er beskrevet i denne Avtalen.

2. LEIEAVTALEN OG -PERIODEN

2.1 Utleier leier ut lydutstyr til leietaker i henhold til denne Avtalen og for bestemte leieperioder avtalt mellom partene.
2.2 Leieperioden starter på [dato] og varer frem til [dato].

3. BESKRIVELSE AV LYDUTSTYRET

Utleier forplikter seg til å levere følgende lydutstyr til leietaker:
- [beskrivelse av lydutstyr]

4. LEIEBELØP

4.1 Leiebeløpet for leieperioden er [leiebeløp].
4.2 Leiebeløpet inkluderer ikke frakt, montering eller demontering av lydutstyr.

5. BETALING

5.1 Leietaker skal inkludere full betaling av leiebeløpet i henhold til denne Avtalen på [dato for betaling].
5.2 Dersom leietaker ikke betaler det fullstendige leiebeløpet på avtalt dato, påløper en forsinkelsesrente på 2% i måneden.

6. ANSVAR

6.1 Leietaker er ansvarlig for all skade på lydutstyret som oppstår mens utstyret er i hans/hennes varetekt.
6.2 Utleier er ansvarlig for å levere lydutstyret i operativ og god stand og for eventuell reparasjon av utstyret dersom nødvendig.

7. OPPSIGELSE

7.1 Dersom ikke annet er avtalt, kan Avtalen sies opp av begge parter med 7 dagers varsel før starten av leieperioden.

8. FORCE MAJEURE

8.1 Ingen av partene skal være ansvarlig for å bryte denne Avtalen som en følge av en force majeure-hendelse.

9. LOVVALG OG TVISTER

9.1 Denne Avtalen skal reguleres av og tolkes i henhold til Lov om avtaler og kontraktsrett.
9.2 Enhver tvist om denne Avtalen skal løses ved mekling først. Dersom mekling ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved domstolene i henhold til norsk rett.

10. FULLMAKT

10.1 Personer som undertegner denne Avtalen på vegne av henholdsvis leietaker og utleier bekrefter at de har nødvendig fullmakt til å inngå denne Avtalen og binde den respektive part.