<< Tilbake til avtaler Versjon 1 Mar 2023

Avtale om utvikling av webdesign

Denne («Avtalen») inngås fra og med [dato] mellom:

Kunde:
[person]
[adresse]
Tlf: [tlf]
E-post: [epost]

og

Leverandør:
[mnavn]
[madresse]
Tlf: [mtlf]
E-post: [mepost]

1. Gjenstand for avtalen:
Partene avtaler at Utleier skal utvikle en hjemmeside for Leietaker i henhold til spesifikasjoner og krav som er avtalt mellom partene. Leietaker er inneforstått med at Utleier tar forbehold om behov for endringer på grunn av tekniske eller praktiske hensyn, men slike endringer vil alltid gjøres i samråd med Leietaker.

2. Pris og betaling:
Prisen for utvikling av hjemmesiden er avtalt til [beløp] og skal betales i tre rater etter følgende plan:
- Raten på [beløp] skal betales ved inngåelse av denne Avtalen. - Raten på [beløp] skal betales når prosjektet er halvveis fullført. - Siste raten på [beløp] skal betales når hjemmesiden er fullført.
Betaling for hver rate skal skje innen [antall] dager etter fakturadato. Leietaker skal ikke kunne ta i bruk hjemmesiden før betaling for hele prosjektet er mottatt av Utleier.

3. Tidsramme:
Partene er enige om at hjemmesiden skal være ferdig utviklet og leveres til Leietaker senest [dato]. Utleier skal forplikte seg til å levere hjemmesiden til avtalt tid, med mindre forsinkelser oppstår som følge av årsaker utenfor Utleiers kontroll.

4. Ansvarsfraskrivelse:
Leietaker er klar over og aksepterer at Utleier ikke kan garantere en bestemt plassering i Google-søk eller andre søkemotorer, eller gi noen garantier for markedsføring av hjemmesiden. Leietaker er også klar over at det kan være risiko forbundet med enkelte tekniske operasjoner på hjemmesiden, inkludert hacking, virus eller andre tekniske problemer. Leietaker aksepterer å holde Utleier skadefri for slike problemer, og Leietaker må selv sørge for tilstrekkelige sikkerhetskopier av sin egen data.

5. Taushetsplikt:
Utleier skal holde Leietakers informasjon konfidensiell og ikke dele den med andre parter uten Leietakers skriftlige samtykke.

6. Opphavsrett og eiendomsrett:
Utleier vil opphavsretten til hjemmesiden, inkludert all kildekode, grafikk, tekst, bilder og annet materiale som brukes på hjemmesiden. Leietaker vil eie all opphavsrett til eventuelle bilder, tekst eller annet materiale som leveres til Utleier i forbindelse med utviklingen av hjemmesiden.

7. Tvisteløsning:
Dersom det oppstår tvist mellom partene i forbindelse med tolkning eller gjennomføring av denne Avtalen, skal partene forsøke å løse tvisten ved forhandlinger. Dersom partene ikke klarer å løse tvisten på denne måten, skal tvisten bringes inn for domstolene i Norge i henhold til norsk lov.

Avtalen inngås elektronisk via eAvtale.no.