Utleie av utstyr

Her er et eksempel på en kontrakt for utleie av utstyr. Du finner denne inne på nettsiden vår, klar til bruk som en mal som blir automatisk fylt ut fra kundeinfoen inne hos oss. Det er langt raskere og enklere å formatere og korrigere/juster avtalen inne fra vår portal enn å kopier og lime/eksportere i Word/PDF.

Fra vår portal kan du sende forslag til leieren direkte og utarbeide endringer hvis vedkommende leier ønsker det. Ser alt greit ut, signerer leieren med fingeren på mobil og avtalen blir digitalt stempet av oss.

AVTALE OM LEIE AV UTSTYR

Denne utstyrsleieavtalen («Avtalen») inngås fra og med [Dato] mellom:

[Navn på utleier] («Utleier»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

og

[Navn på leietaker] («Leietaker»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

KOLLEKTIVT REFERERT TIL SOM «Partene»

UTSTYR

Utleier leier ut følgende utstyr til Leietaker («Utstyret»):

[Detaljert beskrivelse av utstyr, inkludert merke, modell og eventuelle serienumre]

LEIEPERIODE

Leieperioden starter på [startdato] og avsluttes på [sluttdato], med mindre annet avtales skriftlig mellom partene.

LEIEPRIS

Leieprisen for Utstyret er [total leiepris] norske kroner (NOK) for hele leieperioden. Leieprisen betales forskuddsvis av Leietaker senest på [dato for betalingsfrist]. Ved forsinket betaling kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

DEPOSITUM

Leietaker skal betale et depositum på [depositumsbeløp] norske kroner (NOK) før utlevering av Utstyret. Depositumet tilbakebetales til Leietaker etter endt leieperiode og retur av Utstyret, forutsatt at Utstyret returneres i samme stand som ved utlevering, med fradrag for eventuelle skader eller manglende deler.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

Leietaker skal bruke og vedlikeholde Utstyret på en forsvarlig måte og i samsvar med produsentens anbefalinger. Leietaker skal ikke foreta endringer eller reparasjoner på Utstyret uten Utleiers skriftlige samtykke.

ANSVAR OG FORSIKRING

Leietaker er ansvarlig for tap og skade på Utstyret fra utlevering og til det er returnert til Utleier. Leietaker skal tegne forsikring for Utstyret i leieperioden med et forsikringsbeløp tilstrekkelig til å dekke erstatningsansvar og skader.

RETUR AV UTSTYR

Leietaker skal returnere Utstyret i samme stand som ved utlevering, med unntak for normal slitasje, til Utleier på avtalt tid og sted.

MISLIGHOLD

Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, har Utleier rett til å kreve oppfyllelse og/eller erstatning for det økonomiske tapet som følge av misligholdet. Utleier skal gi Leietaker skriftlig varsel om mislighold og gi rimelig tid til å rette opp i situasjonen før eventuelle rettslige skritt tas.

  1. Forsinket betaling: Hvis Leietaker ikke betaler leiebeløpet på forfallsdatoen, kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Utleier kan også kreve tilbakelevering av Utstyret umiddelbart og/eller heve Avtalen.
  2. Skade på eller tap av Utstyr: Hvis Utstyret blir skadet eller tapt, skal Leietaker varsle Utleier umiddelbart. Leietaker er ansvarlig for å betale erstatning for skadet eller tapt Utstyr.
  3. Utilbørlig bruk: Hvis Leietaker bruker Utstyret på en utilbørlig måte eller i strid med produsentens anbefalinger, har Utleier rett til å kreve tilbakelevering av Utstyret umiddelbart og/eller heve Avtalen.

FORCE MAJEURE

Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen dersom oppfyllelsen forhindres eller forsinkes av hendelser utenfor deres kontroll, som for eksempel naturkatastrofer, streiker, lockouts, krig, terrorisme eller pandemier.

LOVVALG OG TVISTELØSNING

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne Avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler.

OVERDRAGELSE

Leietaker skal ikke overdra sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen til en tredjepart uten Utleiers skriftlige samtykke.

ENDRINGER

Endringer i denne Avtalen er kun gyldige dersom de er skriftlige og signert av begge parter.

HELE AVTALEN

Denne Avtalen inneholder hele avtalen mellom partene angående leie av Utstyret og erstatter alle tidligere forhandlinger, avtaler og forståelser mellom partene.

UNDERSKRIFTER

Partene har signert denne Avtalen digitalt, hvorav begge parter kan beholde en kopi.