Chat GPT støtte

Vi er stolte av å kunngjøre at vi nå har integrert ChatGPT, en avansert kunstig intelligens (AI), inn i vår portalløsning, eavtale.no. Dette betyr at vi kan tilby brukerne våre et enda bredere spekter av kontrakter og avtaler, tilpasset deres individuelle behov. Ved å skrive kort hva avtalen gjelder, vil vår spesialtilpassede ChatGPT generere et kontraktsforslag basert på den innskrevne informasjonen.

ChatGPT er en AI som inneholder store mengder informasjon og er i stand til å produsere høynivåspråk. Imponerende nok har ChatGPT bestått advokateksamen med et resultat blant topp 10% av jurister i USA. Selv om ChatGPT ikke erstatter advokater, gir det våre brukere en rask og enkel måte å sette sammen grunnleggende avtaler som dekker de fleste standardbehov.

Ved å benytte ChatGPT på eavtale.no, kan vi hjelpe deg med å lage skreddersydde avtaler for en rekke formål. Dette inkluderer kjøpe- og salgskontrakter, leieavtaler, arbeidskontrakter og mange andre typer avtaler som er vanlige i både privat og forretningsliv.

Selv om ChatGPT kan lage pålitelige basisavtaler, anbefaler vi likevel at brukere som jobber med store summer og komplekse kontrakter konsulterer en advokat for å verifisere og kvalitetssikre innholdet i avtalen.

Vi har allerede produsert et bredt utvalg av avtaler ved hjelp av ChatGPT, men mulighetene er nesten ubegrensede. Så hvis du trenger en avtale som ikke allerede finnes i vårt bibliotek, er sjansen stor for at ChatGPT kan hjelpe deg med å skape en som passer dine spesifikke behov.

Kom i gang med en test av eAvtale Chat GPT.

Utleie av hytte

Her er et eksempel på en kontrakt for utleie av hytte eller feriebolig. Du finner denne inne på nettsiden vår, klar til bruk som en mal som blir automatisk fylt ut fra kundeinfoen inne hos oss. Det er langt raskere og enklere å formatere og korrigere/justere avtalen inne fra vår portal enn å kopier og lime/eksportere i Word/PDF.

Fra vår portal kan du sende forslag til leieren direkte og utarbeide endringer hvis vedkommende leier ønsker det. Ser alt greit ut, signerer leieren med fingeren på mobil og avtalen blir digitalt stempet av oss.

AVTALE OM LEIE AV HYTTE

Denne hytteleieavtalen («Avtalen») inngås fra og med [Dato] mellom:

[Navn på utleier] («Utleier»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

og

[Navn på leietaker] («Leietaker»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

KOLLEKTIVT REFERERT TIL SOM «Partene»

HYTTE

Utleier leier ut følgende hytte til Leietaker («Hytta»):

[Adresse og beskrivelse av hytta, inkludert størrelse, antall soverom, fasiliteter og eventuelle spesielle regler eller restriksjoner]

LEIEPERIODE

Leieperioden starter på [startdato] og avsluttes på [sluttdato], med mindre annet avtales skriftlig mellom partene.

LEIEPRIS

Leieprisen for Hytta er [total leiepris] norske kroner (NOK) for hele leieperioden. Leieprisen betales forskuddsvis av Leietaker senest på [dato for betalingsfrist]. Ved forsinket betaling kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

DEPOSITUM

Leietaker skal betale et depositum på [depositumsbeløp] norske kroner (NOK) før utlevering av nøklene til Hytta. Depositumet tilbakebetales til Leietaker etter endt leieperiode og inspeksjon av Hytta, forutsatt at Hytta returneres i samme stand som ved utlevering, med fradrag for eventuelle skader eller mangler.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

Leietaker skal bruke og vedlikeholde Hytta på en forsvarlig måte og i samsvar med eventuelle husordensregler. Leietaker skal ikke foreta endringer eller reparasjoner på Hytta uten Utleiers skriftlige samtykke.

ANTALL PERSONER

Hytta skal ikke bebos av flere personer enn det som er avtalt mellom Partene. Antall personer er begrenset til [maks antall personer] og eventuelle brudd på denne begrensningen kan medføre oppsigelse av Avtalen.

RØYKING OG KJÆLEDYR

Røyking er ikke tillatt inne i Hytta. Dersom det er avtalt at kjæledyr er tillatt, skal Leietaker sørge for å holde Hytta ren og fri for kjæledyrsavfall.

ANSVAR OG FORSIKRING

Leietaker er ansvarlig for tap og skade på Hytta og dens innbo fra overtakelse og til nøklene er returnert til Utleier. Leietaker skal tegne reiseforsikring som dekker eventuelle skader og tap som kan oppstå i forbindelse med leieforholdet.

RETUR AV HYTTA

Leietaker skal returnere Hytta i samme stand som ved overtakelse, med unntak for normal slitasje, til Utleier på avtalt tid og sted.

MISLIGHOLD

Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, har Utleier rett til å kreve oppfyllelse og/eller erstatning for det økonomiske tapet som følge av misligholdet. Utleier skal gi Leietaker skriftlig varsel om mislighold og gi rimelig tid til å rette opp i situasjonen før eventuelle rettslige skritt tas.

 1. Forsinket betaling: Hvis Leietaker ikke betaler leiebeløpet på forfallsdatoen, kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling og/eller heve Avtalen.
 2. Skade eller tap: Dersom Leietaker forårsaker skade på Hytta eller dens innbo, eller noen deler av Hytta eller innboet blir tapt under leieperioden, skal Leietaker umiddelbart varsle Utleier og erstatte eller reparere skaden etter Utleiers anvisninger.
 3. Brudd på husordensregler: Dersom Leietaker bryter husordensreglene eller andre vilkår i denne Avtalen, kan Utleier kreve at Leietaker umiddelbart retter opp i situasjonen. Hvis Leietaker ikke retter opp i situasjonen innen rimelig tid, kan Utleier heve Avtalen og kreve erstatning for eventuelle tap som følge av bruddet.

AVBESTILLING

Dersom Leietaker ønsker å avbestille leieforholdet, skal dette varsles skriftlig til Utleier. Utleier kan kreve et avbestillingsgebyr i henhold til følgende avbestillingsregler:

 1. Avbestilling mer enn [antall dager] dager før leieperioden starter: [prosentandel av leieprisen] % av leieprisen.
 2. Avbestilling mellom [antall dager] og [antall dager] dager før leieperioden starter: [prosentandel av leieprisen] % av leieprisen.
 3. Avbestilling mindre enn [antall dager] dager før leieperioden starter: Ingen refusjon av leieprisen.

LOVVALG OG TVISTER

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister mellom Partene skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler, med [Utleiers kommune] tingrett som verneting.

Denne Avtalen er utferdiget og signert digitalt av begge parter.

Utleie av utstyr

Her er et eksempel på en kontrakt for utleie av utstyr. Du finner denne inne på nettsiden vår, klar til bruk som en mal som blir automatisk fylt ut fra kundeinfoen inne hos oss. Det er langt raskere og enklere å formatere og korrigere/juster avtalen inne fra vår portal enn å kopier og lime/eksportere i Word/PDF.

Fra vår portal kan du sende forslag til leieren direkte og utarbeide endringer hvis vedkommende leier ønsker det. Ser alt greit ut, signerer leieren med fingeren på mobil og avtalen blir digitalt stempet av oss.

AVTALE OM LEIE AV UTSTYR

Denne utstyrsleieavtalen («Avtalen») inngås fra og med [Dato] mellom:

[Navn på utleier] («Utleier»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

og

[Navn på leietaker] («Leietaker»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

KOLLEKTIVT REFERERT TIL SOM «Partene»

UTSTYR

Utleier leier ut følgende utstyr til Leietaker («Utstyret»):

[Detaljert beskrivelse av utstyr, inkludert merke, modell og eventuelle serienumre]

LEIEPERIODE

Leieperioden starter på [startdato] og avsluttes på [sluttdato], med mindre annet avtales skriftlig mellom partene.

LEIEPRIS

Leieprisen for Utstyret er [total leiepris] norske kroner (NOK) for hele leieperioden. Leieprisen betales forskuddsvis av Leietaker senest på [dato for betalingsfrist]. Ved forsinket betaling kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

DEPOSITUM

Leietaker skal betale et depositum på [depositumsbeløp] norske kroner (NOK) før utlevering av Utstyret. Depositumet tilbakebetales til Leietaker etter endt leieperiode og retur av Utstyret, forutsatt at Utstyret returneres i samme stand som ved utlevering, med fradrag for eventuelle skader eller manglende deler.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

Leietaker skal bruke og vedlikeholde Utstyret på en forsvarlig måte og i samsvar med produsentens anbefalinger. Leietaker skal ikke foreta endringer eller reparasjoner på Utstyret uten Utleiers skriftlige samtykke.

ANSVAR OG FORSIKRING

Leietaker er ansvarlig for tap og skade på Utstyret fra utlevering og til det er returnert til Utleier. Leietaker skal tegne forsikring for Utstyret i leieperioden med et forsikringsbeløp tilstrekkelig til å dekke erstatningsansvar og skader.

RETUR AV UTSTYR

Leietaker skal returnere Utstyret i samme stand som ved utlevering, med unntak for normal slitasje, til Utleier på avtalt tid og sted.

MISLIGHOLD

Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, har Utleier rett til å kreve oppfyllelse og/eller erstatning for det økonomiske tapet som følge av misligholdet. Utleier skal gi Leietaker skriftlig varsel om mislighold og gi rimelig tid til å rette opp i situasjonen før eventuelle rettslige skritt tas.

 1. Forsinket betaling: Hvis Leietaker ikke betaler leiebeløpet på forfallsdatoen, kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling. Utleier kan også kreve tilbakelevering av Utstyret umiddelbart og/eller heve Avtalen.
 2. Skade på eller tap av Utstyr: Hvis Utstyret blir skadet eller tapt, skal Leietaker varsle Utleier umiddelbart. Leietaker er ansvarlig for å betale erstatning for skadet eller tapt Utstyr.
 3. Utilbørlig bruk: Hvis Leietaker bruker Utstyret på en utilbørlig måte eller i strid med produsentens anbefalinger, har Utleier rett til å kreve tilbakelevering av Utstyret umiddelbart og/eller heve Avtalen.

FORCE MAJEURE

Ingen av partene skal holdes ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen dersom oppfyllelsen forhindres eller forsinkes av hendelser utenfor deres kontroll, som for eksempel naturkatastrofer, streiker, lockouts, krig, terrorisme eller pandemier.

LOVVALG OG TVISTELØSNING

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom partene i forbindelse med denne Avtalen skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler.

OVERDRAGELSE

Leietaker skal ikke overdra sine rettigheter og plikter i henhold til denne Avtalen til en tredjepart uten Utleiers skriftlige samtykke.

ENDRINGER

Endringer i denne Avtalen er kun gyldige dersom de er skriftlige og signert av begge parter.

HELE AVTALEN

Denne Avtalen inneholder hele avtalen mellom partene angående leie av Utstyret og erstatter alle tidligere forhandlinger, avtaler og forståelser mellom partene.

UNDERSKRIFTER

Partene har signert denne Avtalen digitalt, hvorav begge parter kan beholde en kopi.

Dokumentbehandling

Vår løsning inkluderer dokumentbehandling, slik at du slipper bruke Word for å utforme avtalene dine. Gjennom en web-editor kan du forfatte hele avtalen fra A-til-Å og er virkelig den beste måten å gjøre dette på, særlig om avtaleteksten ikke er på veldig mange sider. Du kan også bruke Word for å formatere den første avtalen og deretter lime inn i vår editor om du ønsker. Marker med flettefelter der du ønsker at kundens firmanavn og annet dynamisk innhold skal dukke opp i avtalen.

Straks du er fornøyd, så kan denne malen brukes for å inngå nye avtaler.

Det er ikke alltid en kunde har like behov som andre og hvor avtaleteksten må avvike utover bare navn og basisopplysninger. Priser vil også variere. Derfor kan du lett redigere videre på avtalen spesifikt for din kunde før du sender ut for godkjenning.

Kunden signerer da ved hjelp av finger eller mus – og avtalen blir lagret sikkert i stempet PDF-format som begge parter får. Avtalen blir liggende på løsningen vår så lenge du ønsker.

Så løsningen vår er langt mer enn bare signatur på et papir!

Skulle du ha behov for integrering med andre system, så vil vi vurdere dette fra sak til sak. Bare ta kontakt!

Hvorfor alltid skriftlig avtale?

Det er flere grunner til hvorfor det er viktig å alltid ha en skriftlig avtale når man inngår en avtale med noen andre:

 1. Bevisbyrde: En skriftlig avtale gir et konkret bevis på hva som ble avtalt mellom partene. Dette kan være viktig i tilfelle tvister, der partene kan ha ulike oppfatninger av hva som ble avtalt.
 2. Klarhet: En skriftlig avtale kan bidra til å klargjøre hva som ble avtalt mellom partene og sikre at begge parter har samme forståelse av avtalens vilkår og betingelser. Dette kan redusere risikoen for misforståelser og feiltolkninger.
 3. Juridisk gyldighet: En skriftlig avtale er som regel en forutsetning for at avtalen skal være juridisk bindende. Dette betyr at dersom en part bryter avtalen, kan den andre parten ta juridiske skritt for å få oppfylt sine rettigheter.
 4. Tydelige vilkår: En skriftlig avtale kan bidra til å sikre at avtalens vilkår og betingelser er tydelige og klare. Dette kan være spesielt viktig i tilfelle av avtaler som inneholder komplekse juridiske eller økonomiske vilkår.
 5. Partenes rettigheter og plikter: En skriftlig avtale kan også bidra til å klargjøre hva hver av partene har rett til og hva deres plikter er i henhold til avtalen. Dette kan bidra til å unngå konflikter og tvister senere i avtaleperioden.
 6. Bevaring: En skriftlig avtale kan også bidra til å sikre at avtalens vilkår og betingelser blir bevart og kan refereres til senere, om nødvendig. Dette kan være nyttig i tilfelle avtalen er langvarig eller inneholder forpliktelser som skal oppfylles over en lengre tidsperiode.
 7. Og ikke minst: Når du 3 år senere ikke husker hva dere ble enige om, så reduseres konfliktnivået ved at alt er svart på hvitt.

Alt i alt kan en skriftlig avtale bidra til å sikre klarhet, rettferdighet og beskyttelse for begge parter i en avtale, og redusere risikoen for misforståelser, tvister og konflikter.

Hva er eAvtale?

eAvtale er en digital tjeneste som tilbyr muligheten til å opprette, signere og lagre avtaler på nettet. Her er en oversikt over hvordan du kan lage en avtale på eAvtale.no:

 1. Opprett en brukerkonto på eAvtale.no. Dette kan du gjøre ved å klikke på «Registrer deg» -knappen på hjemmesiden og følge registreringsprosessen.
 2. Når du har opprettet en brukerkonto, kan du logge inn og opprette en ny avtale. Klikk på «Opprett ny avtale» -knappen på dashbordet ditt.
 3. Velg hvilken type avtale du ønsker å opprette. eAvtale tilbyr forskjellige maler for ulike typer avtaler, for eksempel en arbeidskontrakt, en leieavtale eller en avtale om tjenester.
 4. Fyll ut detaljene i avtalen. Dette kan variere avhengig av avtalens type. Du kan legge til avtaleteksten, angi vilkår og betalingsinformasjon, og legge til eventuelle vedlegg eller dokumenter som er relevante for avtalen.
 5. Når du har fullført avtalen, kan du sende den til de andre partene som skal signere den. Du kan sende avtalen via e-post, lenke eller ved å legge til e-postadressene til de andre partene direkte i avtalen.
 6. Når de andre partene har signert avtalen, vil den bli lagret i din eAvtale-konto. Du kan enkelt få tilgang til og administrere avtalen fra dashbordet ditt.

Det er viktig å merke seg at eAvtale ikke gir juridisk rådgivning eller garanterer at avtalen er juridisk gyldig. Hvis du er usikker på noe i avtalen eller trenger juridisk hjelp, bør du kontakte en advokat eller annen kvalifisert juridisk ekspert før du oppretter og signerer avtalen.

Hva gjør eAvtale unikt – hvorfor oss?

 1. Enkel å bruke: eAvtale er enkel å bruke og krever ingen spesiell teknisk kunnskap. Plattformen har en intuitiv og brukervennlig design som gjør det enkelt å opprette, signere og lagre avtaler.
 2. Fleksibilitet: eAvtale tilbyr forskjellige maler for ulike typer avtaler, slik at du kan tilpasse avtalen etter dine behov. Du kan legge til tekst, vedlegg og annen relevant informasjon i avtalen.
 3. Sikkerhet: eAvtale er en sikker plattform som bruker den nyeste teknologien for å beskytte dataene dine. Alle avtaler som opprettes på plattformen, krypteres for å beskytte konfidensialiteten og integriteten.
 4. Effektivitet: eAvtale gjør det enkelt å sende avtaler til andre parter for signering og å samle inn signaturer. Dette kan gjøres raskt og effektivt, slik at avtaler kan inngås og signeres raskt og enkelt.
 5. Spar tid og kostnader: Ved å bruke eAvtale, kan du spare tid og kostnader som vanligvis er forbundet med å opprette, signere og lagre avtaler. Du kan opprette og signere avtaler når som helst, hvor som helst, uten behov for å møtes personlig eller sende dokumenter via posten.
 6. Juridisk gyldighet: eAvtale oppfyller alle juridiske krav til elektroniske signaturer og avtaler, slik at alle avtaler som opprettes og signeres på plattformen, har samme juridiske verdi som fysiske avtaler som er signert på papir.

Samlet sett gjør disse funksjonene eAvtale til en unik og verdifull plattform for alle som trenger å opprette, signere og lagre avtaler på en enkel, sikker og effektiv måte.

Hvor bindende er fingeren?

Her på eAvtale tilbyr vi utarbeiding av avtaler og til slutt utsending av avtale på e-post for signering digital ved hjelp av finger på mobil eller musepeker. Dette som et alternativ til BankID og noe mer tunge løsninger.

For at en digital avtale signert med musepekeren skal være bindende, må den oppfylle visse krav som er fastsatt av lovgivningen. I Norge er disse kravene fastsatt i eSignaturloven, som definerer elektronisk signatur som en elektronisk prosess knyttet til et elektronisk dokument, som brukes til å verifisere identiteten til underskriveren og å godkjenne dokumentet.

I de fleste land er det lovgivning som regulerer elektroniske signaturer og deres juridiske gyldighet. For eksempel i Norge er elektroniske signaturer regulert av eSignaturloven. Denne loven fastslår at elektroniske signaturer har samme juridiske verdi som håndskrevne signaturer, så lenge de oppfyller kravene til autentisitet, integritet og uforanderlighet.

For å sikre at en digital avtale signert med musepekeren er bindende, er det viktig å sikre at partene har gitt sitt samtykke, at avtalen er skrevet på en måte som gir mening og som er tydelig, og at begge parter har tilstrekkelig bevis på at de har signert avtalen og samtykket til dens vilkår.

En digital avtale er vanligvis signert ved hjelp av en elektronisk signatur, som er en metode for å verifisere at personen som signerer, er den de utgir seg for å være. Elektroniske signaturer kan være alt fra enkle metoder som å skrive navnet ditt i en e-post, til mer avanserte metoder som biometriske data (for eksempel fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning) eller kryptografisk signatur. Hos oss brukes for eksempel IP-adresse sammen med det faktum at mottakeren får kontrakten tilsendt på sin e-postadresse.

eSignaturloven fastslår også at elektroniske signaturer har samme juridiske verdi som håndskrevne signaturer, så lenge de oppfyller kravene til autentisitet, integritet og uforanderlighet. Med andre ord, en digital avtale signert med musepekeren kan være like bindende som en fysisk signert avtale, så lenge den oppfyller disse kravene.

Autentisitet refererer til å sikre at underskriveren er den personen de utgir seg for å være. For eksempel kan autentisitet oppnås ved hjelp av en kryptografisk signatur som er knyttet til underskriverens digitale identitet.

Integritet betyr at dokumentet ikke har blitt endret siden det ble signert. For å oppnå integritet, kan en digital signatur inkludere en kryptografisk hash av dokumentet, som gir en unik digital signatur som endrer seg hvis dokumentet blir endret.

Uforanderlighet betyr at dokumentet ikke kan endres etter at det er signert. Dette kan oppnås ved å bruke teknologi som digital signatur eller blokkjede.

Så, for å oppsummere: en digital avtale signert med musepekeren kan være bindende hvis den oppfyller kravene til autentisitet, integritet og uforanderlighet som er fastsatt av lovgivningen. Det er viktig å sørge for at begge parter har gitt sitt samtykke til avtalen, at avtalen er tydelig og meningsfull, og at begge parter har tilstrekkelig bevis på at de har signert avtalen og samtykket til dens vilkår.