Utleie av hytte

Her er et eksempel på en kontrakt for utleie av hytte eller feriebolig. Du finner denne inne på nettsiden vår, klar til bruk som en mal som blir automatisk fylt ut fra kundeinfoen inne hos oss. Det er langt raskere og enklere å formatere og korrigere/justere avtalen inne fra vår portal enn å kopier og lime/eksportere i Word/PDF.

Fra vår portal kan du sende forslag til leieren direkte og utarbeide endringer hvis vedkommende leier ønsker det. Ser alt greit ut, signerer leieren med fingeren på mobil og avtalen blir digitalt stempet av oss.

AVTALE OM LEIE AV HYTTE

Denne hytteleieavtalen («Avtalen») inngås fra og med [Dato] mellom:

[Navn på utleier] («Utleier»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

og

[Navn på leietaker] («Leietaker»)
[Adresse] [Telefonnummer] [E-postadresse]

KOLLEKTIVT REFERERT TIL SOM «Partene»

HYTTE

Utleier leier ut følgende hytte til Leietaker («Hytta»):

[Adresse og beskrivelse av hytta, inkludert størrelse, antall soverom, fasiliteter og eventuelle spesielle regler eller restriksjoner]

LEIEPERIODE

Leieperioden starter på [startdato] og avsluttes på [sluttdato], med mindre annet avtales skriftlig mellom partene.

LEIEPRIS

Leieprisen for Hytta er [total leiepris] norske kroner (NOK) for hele leieperioden. Leieprisen betales forskuddsvis av Leietaker senest på [dato for betalingsfrist]. Ved forsinket betaling kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

DEPOSITUM

Leietaker skal betale et depositum på [depositumsbeløp] norske kroner (NOK) før utlevering av nøklene til Hytta. Depositumet tilbakebetales til Leietaker etter endt leieperiode og inspeksjon av Hytta, forutsatt at Hytta returneres i samme stand som ved utlevering, med fradrag for eventuelle skader eller mangler.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

Leietaker skal bruke og vedlikeholde Hytta på en forsvarlig måte og i samsvar med eventuelle husordensregler. Leietaker skal ikke foreta endringer eller reparasjoner på Hytta uten Utleiers skriftlige samtykke.

ANTALL PERSONER

Hytta skal ikke bebos av flere personer enn det som er avtalt mellom Partene. Antall personer er begrenset til [maks antall personer] og eventuelle brudd på denne begrensningen kan medføre oppsigelse av Avtalen.

RØYKING OG KJÆLEDYR

Røyking er ikke tillatt inne i Hytta. Dersom det er avtalt at kjæledyr er tillatt, skal Leietaker sørge for å holde Hytta ren og fri for kjæledyrsavfall.

ANSVAR OG FORSIKRING

Leietaker er ansvarlig for tap og skade på Hytta og dens innbo fra overtakelse og til nøklene er returnert til Utleier. Leietaker skal tegne reiseforsikring som dekker eventuelle skader og tap som kan oppstå i forbindelse med leieforholdet.

RETUR AV HYTTA

Leietaker skal returnere Hytta i samme stand som ved overtakelse, med unntak for normal slitasje, til Utleier på avtalt tid og sted.

MISLIGHOLD

Dersom Leietaker misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, har Utleier rett til å kreve oppfyllelse og/eller erstatning for det økonomiske tapet som følge av misligholdet. Utleier skal gi Leietaker skriftlig varsel om mislighold og gi rimelig tid til å rette opp i situasjonen før eventuelle rettslige skritt tas.

  1. Forsinket betaling: Hvis Leietaker ikke betaler leiebeløpet på forfallsdatoen, kan Utleier kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling og/eller heve Avtalen.
  2. Skade eller tap: Dersom Leietaker forårsaker skade på Hytta eller dens innbo, eller noen deler av Hytta eller innboet blir tapt under leieperioden, skal Leietaker umiddelbart varsle Utleier og erstatte eller reparere skaden etter Utleiers anvisninger.
  3. Brudd på husordensregler: Dersom Leietaker bryter husordensreglene eller andre vilkår i denne Avtalen, kan Utleier kreve at Leietaker umiddelbart retter opp i situasjonen. Hvis Leietaker ikke retter opp i situasjonen innen rimelig tid, kan Utleier heve Avtalen og kreve erstatning for eventuelle tap som følge av bruddet.

AVBESTILLING

Dersom Leietaker ønsker å avbestille leieforholdet, skal dette varsles skriftlig til Utleier. Utleier kan kreve et avbestillingsgebyr i henhold til følgende avbestillingsregler:

  1. Avbestilling mer enn [antall dager] dager før leieperioden starter: [prosentandel av leieprisen] % av leieprisen.
  2. Avbestilling mellom [antall dager] og [antall dager] dager før leieperioden starter: [prosentandel av leieprisen] % av leieprisen.
  3. Avbestilling mindre enn [antall dager] dager før leieperioden starter: Ingen refusjon av leieprisen.

LOVVALG OG TVISTER

Denne Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister mellom Partene skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler, med [Utleiers kommune] tingrett som verneting.

Denne Avtalen er utferdiget og signert digitalt av begge parter.