Hvorfor alltid skriftlig avtale?

Det er flere grunner til hvorfor det er viktig å alltid ha en skriftlig avtale når man inngår en avtale med noen andre:

  1. Bevisbyrde: En skriftlig avtale gir et konkret bevis på hva som ble avtalt mellom partene. Dette kan være viktig i tilfelle tvister, der partene kan ha ulike oppfatninger av hva som ble avtalt.
  2. Klarhet: En skriftlig avtale kan bidra til å klargjøre hva som ble avtalt mellom partene og sikre at begge parter har samme forståelse av avtalens vilkår og betingelser. Dette kan redusere risikoen for misforståelser og feiltolkninger.
  3. Juridisk gyldighet: En skriftlig avtale er som regel en forutsetning for at avtalen skal være juridisk bindende. Dette betyr at dersom en part bryter avtalen, kan den andre parten ta juridiske skritt for å få oppfylt sine rettigheter.
  4. Tydelige vilkår: En skriftlig avtale kan bidra til å sikre at avtalens vilkår og betingelser er tydelige og klare. Dette kan være spesielt viktig i tilfelle av avtaler som inneholder komplekse juridiske eller økonomiske vilkår.
  5. Partenes rettigheter og plikter: En skriftlig avtale kan også bidra til å klargjøre hva hver av partene har rett til og hva deres plikter er i henhold til avtalen. Dette kan bidra til å unngå konflikter og tvister senere i avtaleperioden.
  6. Bevaring: En skriftlig avtale kan også bidra til å sikre at avtalens vilkår og betingelser blir bevart og kan refereres til senere, om nødvendig. Dette kan være nyttig i tilfelle avtalen er langvarig eller inneholder forpliktelser som skal oppfylles over en lengre tidsperiode.
  7. Og ikke minst: Når du 3 år senere ikke husker hva dere ble enige om, så reduseres konfliktnivået ved at alt er svart på hvitt.

Alt i alt kan en skriftlig avtale bidra til å sikre klarhet, rettferdighet og beskyttelse for begge parter i en avtale, og redusere risikoen for misforståelser, tvister og konflikter.

Hvor bindende er fingeren?

Her på eAvtale tilbyr vi utarbeiding av avtaler og til slutt utsending av avtale på e-post for signering digital ved hjelp av finger på mobil eller musepeker. Dette som et alternativ til BankID og noe mer tunge løsninger.

For at en digital avtale signert med musepekeren skal være bindende, må den oppfylle visse krav som er fastsatt av lovgivningen. I Norge er disse kravene fastsatt i eSignaturloven, som definerer elektronisk signatur som en elektronisk prosess knyttet til et elektronisk dokument, som brukes til å verifisere identiteten til underskriveren og å godkjenne dokumentet.

I de fleste land er det lovgivning som regulerer elektroniske signaturer og deres juridiske gyldighet. For eksempel i Norge er elektroniske signaturer regulert av eSignaturloven. Denne loven fastslår at elektroniske signaturer har samme juridiske verdi som håndskrevne signaturer, så lenge de oppfyller kravene til autentisitet, integritet og uforanderlighet.

For å sikre at en digital avtale signert med musepekeren er bindende, er det viktig å sikre at partene har gitt sitt samtykke, at avtalen er skrevet på en måte som gir mening og som er tydelig, og at begge parter har tilstrekkelig bevis på at de har signert avtalen og samtykket til dens vilkår.

En digital avtale er vanligvis signert ved hjelp av en elektronisk signatur, som er en metode for å verifisere at personen som signerer, er den de utgir seg for å være. Elektroniske signaturer kan være alt fra enkle metoder som å skrive navnet ditt i en e-post, til mer avanserte metoder som biometriske data (for eksempel fingeravtrykk eller ansiktsgjenkjenning) eller kryptografisk signatur. Hos oss brukes for eksempel IP-adresse sammen med det faktum at mottakeren får kontrakten tilsendt på sin e-postadresse.

eSignaturloven fastslår også at elektroniske signaturer har samme juridiske verdi som håndskrevne signaturer, så lenge de oppfyller kravene til autentisitet, integritet og uforanderlighet. Med andre ord, en digital avtale signert med musepekeren kan være like bindende som en fysisk signert avtale, så lenge den oppfyller disse kravene.

Autentisitet refererer til å sikre at underskriveren er den personen de utgir seg for å være. For eksempel kan autentisitet oppnås ved hjelp av en kryptografisk signatur som er knyttet til underskriverens digitale identitet.

Integritet betyr at dokumentet ikke har blitt endret siden det ble signert. For å oppnå integritet, kan en digital signatur inkludere en kryptografisk hash av dokumentet, som gir en unik digital signatur som endrer seg hvis dokumentet blir endret.

Uforanderlighet betyr at dokumentet ikke kan endres etter at det er signert. Dette kan oppnås ved å bruke teknologi som digital signatur eller blokkjede.

Så, for å oppsummere: en digital avtale signert med musepekeren kan være bindende hvis den oppfyller kravene til autentisitet, integritet og uforanderlighet som er fastsatt av lovgivningen. Det er viktig å sørge for at begge parter har gitt sitt samtykke til avtalen, at avtalen er tydelig og meningsfull, og at begge parter har tilstrekkelig bevis på at de har signert avtalen og samtykket til dens vilkår.